Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. Ważne jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i wzmacnianie samooceny dziecka. Dziecko z wyższym poczuciem własnej wartość chętniej podejmuje wyzwania, jest bardziej śmiałe i odporne na ewentualne porażki.