Odmiany dysleksji

  • dysleksja - trudności w czytaniu (w wąskim znaczeniu);
  • dysortografia - trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znania zasad poprawnej pisowni;
  • dysgrafia - zniekształcenia strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo;
  • dyskalkulia - specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu;
  • dysfonia - objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem – wada bardzo rzadko stwierdzana.