Diagnoza funkcjonalna PEP-R

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.

Pozwala określić mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy w takich sferach jak:

  • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne;
  • rozwój poznawczy;
  • kompetencje komunikacyjne;
  • motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa;
  • naśladownictwo;
  • samodzielność i samoobsługa.